Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury

W naszym przedszkolu organizowane są zajęcia w ramach projektu “Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”, którego autorką jest Aneta Konefał – dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kolbuszowej. Celem udziału w projekcie jest:

 • zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom − uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych;
 • tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela;
 • wprowadzenie dziecka w świat literatury;
 • budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną;
 • przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;
 • propagowanie praw dziecka;
 • kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego;
 • rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci;
 • kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci;
 • włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego;
 • rozwijanie współpracy między nauczycielami;
 • kształcenie na odległość.

Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023.

Najnowsze aktualności

Wszystkie aktualności