BEZPIECZEŃSTWO - SzPodst1Łużna

Przejdź do treści

Menu główne:

BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE

Starania o przedłużenie certyfikatu ZPB Szkoły Promującej Bezpieczeństwo
Mijają kolejne lata od momentu przyznania Naszej Szkole zaszczytnego Certyfikatu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo. Certyfikat to wyróżnienie i zarazem zobowiązanie do stałej pracy nad poprawą warunków bezpieczeństwa w placówce, we współpracy z parterami lokalnymi.
Realizując działania z różnych obszarów infrastrukturalnego, technicznego  i organizacyjnego,  angażowaliśmy do pracy nie tylko podmioty życia szkoły tj. uczniów nauczycieli i rodziców. Włączaliśmy w nie także: Policję, Straż Pożarną, Sąd Rodzinny z kuratorami społecznymi. Współpracowaliśmy z placówkami, które w swojej działalności statutowej wspierają szkoły. Należy tu wymienić min:  PPP w Gorlicach, GOPS w Łużnej, Gminny Ośrodek Kultury, Ośrodek Zdrowia, Ludowy Klub Sportowy w Łużnej.
Pozyskaliśmy nowego partnera tj. Firmę Szkoleniowo-Edukacyjną Marek Szczotkowski, położyliśmy w ten sposób szczególny nacisk na rzetelną diagnozę zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży. Przeszkoliliśmy pod tym względem  nauczycieli z całej Gminy. Uczniowie odbyli warsztaty a Rodzice zapoznali się z wnioskami z diagnozy.
Zaproponowaliśmy uczniom szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych jako alternatywny sposób spędzania czasu wolnego. Relacje z większości działań są zamieszczane systematycznie na stronie intrenetowej szkoły.

Zintegrowany plan działań na kolejne lata uwzględnia następujące priorytety:
 Zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu uczniów w szkole;
 Promowanie  bezpieczeństwa uczniów w szkole;
 Stałe diagnozowanie zachowań ryzykownych podejmowanych przez uczniów i przeciwdziałanie im;
 Poprawę  obiegu informacji o zachowaniach agresywnych, w tym o cyberprzemocy,
  reagowanie zgodnie opracowanymi procedurami;
 Realizację programów profilaktycznych adekwatnych do występujących zagrożeń;
 Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom dojeżdżającym do szkoły;
 Pozyskiwanie nowych sojuszników do realizacji projektu;
 Organizowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.
Wszystkim, którzy angażują się w realizację Polityki Bezpieczeństwa
w naszej szkole serdecznie dziękujemy.
Obecnie staramy się przedłużenie  certyfikatu na kolejne lata, mamy nadzieję, że nasza dotychczasowa praca  i zamierzenia zawarte w planie zintegrowanych działań, znajdą uznanie w oczach komisji audytującej a ich realizacja podniesie poziom bezpieczeństwa w szkole.

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo
Dnia 24 września 2014 r. w Muzeum Lotnictwa w Krakowie miało miejsce uroczyste wręczenie certyfikatów "Szkoły Promującej Bezpieczeństwo". Wręczanie certyfikatów miało charakter jubileuszowy – w tym roku była to już X Edycja Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.
Głównym założeniem przedsięwzięcia jest budowanie lokalnych środowisk, które chcą pracować na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz poczucia bezpieczeństwa. Idea projektu polega na uczeniu współodpowiedzialności za bezpieczeństwo osobiste, lokalne i społeczne. To edukacja prawna i uczenie właściwych postaw i zachowań od najmłodszych lat. To także próba aktywizowania młodzieży do działań na rzecz innych. W projekcie „każdy coś z siebie daje – każdy określa swój zakres kompetencyjny i zobowiązuje się do realizacji konkretnych przedsięwzięć na rzecz bezpieczeństwa szkoły”. Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa został wdrożony w Małopolsce w 2004 roku - na gruncie doświadczeń Policji holenderskiej.  Zespół Szkół w Łużnej dołączył do sześciu szkół z powiatu gorlickiego, które ten certyfikat posiadają. To wielki sukces, który potwierdza, że w szkole podejmuje się wiele różnych przedsięwzięć m.in. infrastrukturalnych, technicznych, organizacyjnychpromujących bezpieczeństwo. Do tych działań zachęca się również partnerów zewnętrznych aby wspólnie podejmować zaplanowane inicjatywy.
Na ręce p. dyrektor szkoły mgr inż. Moniki Skrobot certyfikat wręczał Małopolski Komendant Wojewódzki Policji nadinspektor Mariusz Dąbek oraz Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski. W uroczystości uczestniczyli również m.in. Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa Bogdan Klimek, mł. insp. w st. spocz. Mieczysław Stręk - były Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Krakowie, Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju” Ewa Bielecka, przedstawiciele Politechniki Krakowskiej: z Centrum Pedagogiki i Psychologii dr Klaudia Węc, z Instytutu Projektowania Urbanistycznego dr Krzysztof Kwiatkowski, przedstawiciele szkół oraz Policji z miast i powiatów województwa małopolskiego.
Z satysfakcją można stwierdzić, że szkoła za inicjatywy i działania w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa została bardzo wysoko oceniona - na 60 możliwych punktów zdobyła 59 pkt. Tak wysoki wynik szkoły zawdzięcza się działaniom profilaktyczno-wychowawczym całej Szkolnej Społeczności. Dyrektor Zespołu Szkół w Łużnej bardzo dziękuje wszystkim, którzy wspierali ich starania o zdobycie certyfikatu, a zwłaszcza partnerom zewnętrznym, bez których nie uzyskaliby tak świetnego wyniku. Szczególne podziękowania składa funkcjonariuszom Powiatowej Komendy Policji w Gorlicach za pomoc i wsparcie przy realizacji tego przedsięwzięcia.

Określono następujące priorytety podejmowanych wspólnie kroków.
 Podejmowanie działań w celu polepszenia i promowania bezpieczeństwa uczniów w szkole
 Poprawa obiegu informacji o zachowaniach agresywnych w tym cyberprzemocy
 Realizacja programów profilaktycznych
 Zapewnienia bezpieczeństwa uczniom dojeżdżającym do szkoły
 Organizowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu
 Rozwijanie infrastruktury szkolnej
 Modernizowanie monitoringu
 Realizowanie dyżurów nauczycielskich
 Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi szkołę
Podejmując te działania aspirujemy do uzyskania certyfikatu szkoły promującej bezpieczeństwo.
 
Copyright 2020. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego