Innowacje - Szkoła Podst nr 1 w Łużnej

Idź do spisu treści

Menu główne:

Innowacje

INNOWACJE


    
W roku szkolnym 2014/ 2015 w Zespole Szkół w Łużnej wprowadzony został innowacyjny program nauczania języka niemieckiego noszący  tytuł  ,,Wykorzystanie multimediów, Internetu i współpracy międzyszkolnej w nauczaniu języka niemieckiego w klasach I-III gimnazjum’’. Program realizowany jest w jednej z klas pierwszych Publicznego Gimnazjum w Łużnej i przewidziany jest na cały cykl kształcenia.
Celem głównym wprowadzonej innowacji  jest rozwijanie pasji językowej u uczniów gimnazjum, poszerzenie kompetencji językowych z zakresu posługiwania się językiem niemieckim jak i kształtowanie postaw tolerancji wobec innych narodów i kultur.
W trakcie zajęć uczniowie uczestniczą w projektach międzynarodowych  prowadzonych na portalu eTwinning, przygotowują prezentacje multimedialne, wspólnie ze szkołami partnerskimi prowadzą stronę internetową poświęconą językowi niemieckiemu, gdzie zamieszczane są  ciekawe materiały, prezentacje, zdjęcia, filmy, ćwiczenia językowe, quizy i testy,  przygotowują się i uczestniczą w różnorodnych konkursach i olimpiadach z zakresu języka niemieckiego i znajomości realiów krajów niemieckojęzycznych, korzystają ze słowników multimedialnych, opracowują projekty z wykorzystaniem technik multimedialnych, sprawdzają swoje wiadomości  oraz sprawność językową poprzez wykorzystanie dostępnych w Internecie testów interaktywnych, gromadzą i porządkują wyszukane w Internecie informacji, co umożliwia lepsze poznanie historii, kultury i tradycji państw niemieckojęzycznych, komunikują się z rówieśnikami z różnych stron świata, wymieniają doświadczenia i  współpracują  przy różnych projektach międzynarodowych, uczestniczą w  video-konferencjach ze szkołami partnerskimi, publikują wytwory pracy własnej i szkół współpracujących, uczestniczą w wymianie listów w języku niemieckim, wykorzystują różne umiejętności (plastyczne, informatyczne, językowe) przy tworzeniu projektów, uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez Goethe Instytut w Krakowie.
Wszelkie podejmowane przez uczniów działania mają na celu uświadomienie ogromnej roli, jaką odgrywa w dzisiejszych czasach umiejętność posługiwania się językiem obcym  i zmotywowanie ich do efektywniejszej nauki z wykorzystaniem komputera, Internetu i środków multimedialnych, oraz do posługiwania się językiem obcym w sytuacjach dnia codziennego.

W roku szkolnym 2014/ 2015 w Zespole Szkół w Łużnej wprowadzony został innowacyjny program nauczania języka niemieckiego noszący  tytuł ,,Wykorzystanie multimediów, Internetu i współpracy międzyszkolnej w nauczaniu języka niemieckiego w klasach I-III gimnazjum’’. Program realizowany jest w jednej z klas pierwszych Publicznego Gimnazjum w Łużnej i przewidziany jest na cały cykl kształcenia.
Celem głównym wprowadzonej innowacji  jest rozwijanie pasji językowej u uczniów gimnazjum, poszerzenie kompetencji językowych z zakresu posługiwania się językiem niemieckim jak i kształtowanie postaw tolerancji wobec innych narodów i kultur.
W trakcie zajęć uczniowie uczestniczą w projektach międzynarodowych  prowadzonych na portalu eTwinning, przygotowują prezentacje multimedialne, wspólnie ze szkołami partnerskimi prowadzą stronę internetową poświęconą językowi niemieckiemu, gdzie zamieszczane są  ciekawe materiały, prezentacje, zdjęcia, filmy, ćwiczenia językowe, quizy i testy,  przygotowują się i uczestniczą w różnorodnych konkursach i olimpiadach z zakresu języka niemieckiego i znajomości realiów krajów niemieckojęzycznych, korzystają ze słowników multimedialnych, opracowują projekty z wykorzystaniem technik multimedialnych, sprawdzają swoje wiadomości  oraz sprawność językową poprzez wykorzystanie dostępnych w Internecie testów interaktywnych, gromadzą i porządkują wyszukane w Internecie informacji, co umożliwia lepsze poznanie historii, kultury i tradycji państw niemieckojęzycznych, komunikują się z rówieśnikami z różnych stron świata, wymieniają doświadczenia i  współpracują  przy różnych projektach międzynarodowych, uczestniczą w  video-konferencjach ze szkołami partnerskimi, publikują wytwory pracy własnej i szkół współpracujących, uczestniczą w wymianie listów w języku niemieckim, wykorzystują różne umiejętności (plastyczne, informatyczne, językowe) przy tworzeniu projektów, uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez Goethe Instytut w Krakowie.
Wszelkie podejmowane przez uczniów działania mają na celu uświadomienie ogromnej roli, jaką odgrywa w dzisiejszych czasach umiejętność posługiwania się językiem obcym  i zmotywowanie ich do efektywniejszej nauki z wykorzystaniem komputera, Internetu i środków multimedialnych, oraz do posługiwania się językiem obcym w sytuacjach dnia codziennego.
W roku szkolnym 2014/15 w jednej z klas pierwszych Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Łużnej będzie realizowany innowacyjny program nauczania języka niemieckiego pod tytułem:
Wykorzystanie multimediów, Internetu i współpracy międzyszkolnej w nauczaniu   
języka niemieckiego w klasach I-III gimnazjum.
 Innowacja przewidziana jest na trzy lata nauki w wymiarze dodatkowych dwóch godzin języka niemieckiego w tygodniu. Nabór do klasy, w której wdrażana będzie innowacja, jest dobrowolny i otwarty dla wszystkich chętnych uczniów rozpoczynających naukę  1 września 2014  roku w Publicznym Gimnazjum w Zespole Szkół w Łużnej.   
Proponowana innowacja pedagogiczna jest zgodna z zasadami i celami edukacyjnymi szkoły, wyznaczonymi przez Podstawę Programową.  Treści zawarte w tym programie mają na celu uświadomienie uczniom ogromnej roli, jaką odgrywa w dzisiejszych czasach umiejętność posługiwania się językiem obcym i zmotywowanie ich do efektywniejszej nauki z wykorzystaniem komputera, Internetu
i środków multimedialnych, oraz  posługiwania się językiem obcym w sytuacjach dnia codziennego.
 Tematyka proponowanej innowacji pedagogicznej została dopasowana do treści zawartych w podręczniku ,,Aha! Neu’’ – podręcznik z ćwiczeniami poziom rozszerzony, części 1B do 3B autorstwa Krzysztofa Tkaczyka, Anny Potapowicz -  numer dopuszczenia 86/2/2009   i  realizowana będzie w oparciu o Program nauczania języka niemieckiego w gimnazjum, kurs rozszerzony dla początkujących i kontynuujących naukę autorstwa Pawła Piszczatowskiego.
Cele innowacji pedagogicznej
• Cel główny
Celem głównym proponowanej innowacji jest rozwijanie pasji językowej u uczniów gimnazjum, poszerzenie kompetencji językowych z zakresu posługiwania się językiem niemieckim jak i kształtowanie postaw tolerancji wobec innych narodów i kultur.
• Cele szczegółowe:
- doskonalenie umiejętności językowych: czytania, słuchania, mówienia i pisania:
W zakresie mówienia i pisania: używanie strategii komunikacyjnych, wyrażanie opinii, opisywanie zdarzeń, osób, miejsc,  prowadzenie rozmowy, formułowanie pytań
i odpowiadanie na nie.
W zakresie sprawności słuchania i czytania: reagowanie na polecenia nauczyciela, rozumienie ogólnego sensu danego tekstu lub wypowiedzi, wybieranie określonych informacji ze słyszanego lub czytanego tekstu, słuchanie i czytanie w celu uzyskania informacji szczegółowych, posługiwanie się słownikiem dwujęzycznym.
- poszerzenie zakresu słownictwa,
- doskonalenie umiejętności redagowania tekstów użytkowych w języku   obcym,
- kształtowanie umiejętności prezentowania swojej osoby, swoich przekonań i poglądów w     
 języku obcym,
- wzbogacenie wiedzy z zakresu kultury i  tradycji Niemiec,
- wzbogacenie wiedzy realioznawczej i historycznej,
- wykorzystywanie różnych umiejętności (plastycznych, informatycznych, językowych) przy   tworzeniu projektów międzynarodowych, co wpłynie na podniesienie samooceny uczniów,
- zaangażowanie w proces dydaktyczny uczniów szkół współpracujących, innych nauczycieli oraz  studentów-praktykantów,
- wykorzystanie wszelkich dostępnych metod, technik, materiałów i pomocy dydaktycznych w celu uatrakcyjnienia i wzbogacenia procesu dydaktycznego,
- rozszerzenie możliwości poznawania  języka niemieckiego i  tworzenie naturalnych kontekstów wykorzystania języka w sytuacjach dnie codziennego,
- zmotywowanie uczniów do poszukiwań własnych metod nauki języka obcego,
- doskonalenie umiejętności korzystania z zasobów internetowych, słowników i tablic multimedialnych w procesie uczenia języka obcego oraz zdobywania informacji,
- nawiązywanie współpracy z rówieśnikami z różnych krajów i porozumiewanie się z nimi
w języku niemieckim,
- doskonalenie umiejętności pracy w zespole,
- rozwijanie twórczego myślenia, kreatywności i pomysłowości,
- rozwijanie własnych zainteresowań i pasji.
W trakcie trwania innowacji uczniowie będą:
• uczestniczyć w projektach międzynarodowych  prowadzonych na portalu eTwinning,
• uczestniczyć w zajęciach, warsztatach, seminariach prowadzonych przez studentów PWSZ w Nowym Sączu zarówno na terenie Zespołu Szkół w Łużnej,  jak i Instytutu Języków Obcych,
• wspólnie ze szkołami partnerskimi prowadzić stronę internetową poświęconą językowi niemieckiemu, gdzie zamieszczane będą ciekawe materiały, prezentacje, zdjęcia, filmy, ćwiczenia językowe, quizy i testy,   
• uczestniczyć w różnorodnych konkursach i olimpiadach z zakresu języka niemieckiego i znajomości realiów krajów niemieckojęzycznych,  
• korzystać ze słowników multimedialnych,  zarówno dostępnych na rynku, jak też znajdujących się w Internecie,
• opracowywać projekty z wykorzystaniem technik multimedialnych,
• sprawdzać swoje wiadomości  oraz sprawność językową poprzez wykorzystanie dostępnych w Internecie testów interaktywnych,
• gromadzić i porządkować wyszukane w Internecie informacji, co umożliwi lepsze poznanie historii, kultury i tradycji państw niemieckojęzycznych,
• komunikować się z rówieśnikami z różnych stron świata, wymieniać doświadczenia i  współpracować  przy różnych projektach międzynarodowych,
• uczestniczyć w  video-konferencjach ze szkołami partnerskim,
• publikować wytwory pracy własnej i szkół współpracujących,
• wykorzystywać różne umiejętności (plastycznych, informatycznych, językowych) przy tworzeniu projektów,
• uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez Goethe Instytut w Krakowie.
    Zajęcia prowadzone będą  metodą bezpośrednią i komunikatywną, gdzie najważniejszą rolę odgrywa używanie języka w codziennych sytuacjach.  Wspólne realizowanie międzynarodowych projektów na platformie eTwinning ma na celu uświadomienie uczniom ogromnej roli, jaką odgrywa w dzisiejszych czasach umiejętność posługiwania się językiem obcym  i zmotywowanie ich do efektywniejszej nauki z wykorzystaniem komputera, Internetu i środków multimedialnych, oraz  posługiwania się językiem jako narzędziem porozumiewania się. Na zajęciach doskonalone będą umiejętności językowe czytanie, słuchanie, mówienie i pisanie z wykorzystaniem autentycznych materiałów językowych, wizualnych i audiowizualnych.  W zakresie mówienia i pisania uczniowie używać będą  strategii komunikacyjnych, będą doskonalić umiejętność wyrażania opinii, opisywania zdarzeń, osób, miejsc,  prowadzenia rozmowy, formułowania pytań i odpowiadania na nie. W zakresie sprawności słuchania i czytania uczniowie będą  reagować na polecenia nauczyciela, doskonalić umiejętność rozumienia ogólnego sensu danego tekstu lub wypowiedzi, wybierania określonych informacji ze słyszanego lub czytanego tekstu, słuchania i czytania w celu uzyskania informacji szczegółowych, posługiwania się słownikiem dwujęzycznym i multimedialnym, a także wyszukiwania w Internecie, rozumienia, selekcjonowania, przekazywania i wykorzystywania tam znalezionych informacji.  Dobór odpowiednich tekstów i ćwiczeń pozwoli uczniom poszerzyć zakresu słownictwa, przyswoić odpowiednie struktury językowe i gramatyczne, oraz  poprawnie wykorzystywać je w praktyce. Uczniowie doskonalić będą również umiejętności redagowania tekstów użytkowych w języku   obcym oraz  prezentowania swojej osoby, swoich przekonań i poglądów. Dzięki wykorzystaniu Internetu i jego zasobów uczniowie  wzbogacą swoją  wiedzę z zakresu kultury, tradycji i historii Niemiec.
   Uczniowie nawiążą dzięki platformie eTwinning współpracę z rówieśnikami z różnych krajów Europy  i będą porozumiewać się z nimi w języku niemieckim. Uczniowie sami również będą decydować i wybierać zagadnienia z którymi będą pracować ( piosenki, kolędy, zabytki, obrazy, wynalazki, muzea, itp). W przygotowaniu i opracowywaniu międzynarodowych projektów będą mieć możliwość wykorzystywania różnych umiejętności, co wpłynie na podniesienie samooceny uczniów i  wzmocni wiarę we własne siły. Motywująco wpłynie na uczniów zaangażowanie w proces dydaktyczny uczniów szkół współpracujących, innych nauczycieli oraz  studentów-praktykantów. Wymiana listów, kartek, maili,  przeprowadzone video-konferencje, wymiana filmów, prezentacji multimedialnych i plakatów tematycznych,  wspólny wyjazd do Instytutu Goethego
w Krakowie, wspólne uczestniczenie w międzynarodowych projektach, jak również wykorzystanie wszelkich dostępnych metod, technik, materiałów i pomocy dydaktycznych
z cała pewnością  wpłynie na uatrakcyjnienie i wzbogacenie procesu dydaktycznego.
Kolejnym bardzo pomocnym narzędziem na zajęciach języka obcego jest Internet, uczniowie doskonalić będą  umiejętności korzystania z zasobów internetowych, słowników i tablic multimedialnych w procesie zdobywania informacji i  uczenia się języka niemieckiego.  Liczne projekty pozwolą doskonalić umiejętność  pracy w zespole, rozwiną twórcze myślenie, kreatywność i pomysłowość, a także zmotywują do rozwijania własnych zainteresowań i pasji.
Wszystkie podjęte działania umożliwią lepsze poznawanie  języka niemieckiego i  tworzenie w czasie zajęć naturalnych kontekstów wykorzystania języka w sytuacjach dnia codziennego, co skutecznie zmotywuje  uczniów do poszukiwań własnych metod nauki języka obcego.  

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego