Deklaracja dostępności

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Łużnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej zs.luzna.pl.

Data publikacji strony internetowej:  2022-09-01. Data ostatniej dużej aktualizacji:  2022-09-02.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

  • W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych. Wszystkie nowe filmy dodawane na naszej stronie mają już takie napisy. Do filmów sprzed 23 września 2020 r. planujemy dodać napisy do końca 2022 r.
  • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
  • „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2022-09-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-28.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do Moniki Skrobot – Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1
w Łużnej mailowo: zspluzna1@luzna.pl lub telefonicznie: 664 754 053 / (18) 354 33 90

Lider ds. dostępności w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Łużnej:

Imię i nazwisko: Angelika Rząca

Adres do korespondencji:
38-322 Łużna 723
Telefon: (18) 354 33 90
E-mail: dostepnasp1@luzna.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko: Tadeusz Przepióra
E-mail: zsluzna@wp.pl
Telefon: (18) 354 33 90

W zgłoszeniu podaj:

  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
  • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
  • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Łużnej, 33-322 Łużna 723

Do budynku prowadzą 3 wejścia od drogi głównej – A, od sali gimnastycznej – B oraz przedszkola i Żłobka – C. Wejście A oraz B jest dostosowane dla OzN. Dla osób z zewnątrz przeznaczone jest wejście A.

Wejście A (główne):

– wyznaczone i oznakowane poziomo i pionowo miejsce parkingowe dla OzN,

– oznakowanie kierunkowe drzwi wejściowych (tabliczka) oraz oznakowanie kontrastowe wiatrołapu przy wejściu do budynku w stosunku do koloru elewacji ścian zewnętrznych,

– przy drzwiach wejściowych po lewej stronie na wysokości 110 cm od podłoża znajduje się dzwonek, którym można wezwać pomoc z sekretariatu,

– droga z parkingu do wejścia budynku jest oświetlona z wyłącznikiem zmierzchowym i czujnikiem ruchu,

– drzwi wejściowe z uchwytami dla OzN, posiadają pasy w dwóch poziomach w kolorze kontrastowym,

– przed wejściem do holu głównego znajdują się wycieraczki równe z podłożem,

– przy wejściu do holu głównego po prawej stronie jest wyznaczone miejsce na wózki inwalidzkie i inny sprzęt,

Przez wejście główne A osoba OzN może dotrzeć do: szatni, stołówki, biblioteki.

Wejście B (od sali gimnastycznej):

– wyznaczone i oznakowane poziomo i pionowo miejsce parkingowe dla OzN,

– oznakowanie kierunkowe do drzwi wejściowych,

– drzwi wejściowe posiadają pasy w dwóch poziomach w kolorze kontrastowym,

– wejście prowadzi bezpośrednio na parter budynku gdzie znajduje się punkt informacyjny – sekretariat,

Wejście C (od Przedszkola i Żłobka):

– do wejścia prowadzą schody,

– nie jest dostosowane do OzN.

W budynku nie ma windy.

Do korytarza na parter, piętro I i II prowadzą schody, które można pokonać za pomocą schodołazu.

Klatka schodowa prowadząca na parter posiada oznakowanie krawędzi pierwszego
i ostatniego stopnia w kolorze kontrastowym.

Ściany na korytarzu na parterze są oznakowane w kolorze kontrastowym do posadzki poprzez dwa pasy poziome.
Toaleta dla OzN znajduje się na parterze w części D pomiędzy pokojem nauczycielski a salą gimnastyczną.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku jest pętla indukcyjna.
Wszystkie drzwi w budynku zespołu w przyziemiu oraz na parterze są oznakowane czcionką dostępną w kolorze kontrastowym do drzwi oraz alfabetem Braille‘a.

Parter zespołu jest dostosowany do obsługi petentów, rodziców, jak i uczniów niepełnosprawnych, w tym jest dostęp do: sekretariatu, gabinetu dyrektora, wicedyrektora, pedagoga, psychologa, profilaktycznego, sal lekcyjnych, świetlicy, sal przedszkolnych oraz żłobka.