Projekt pn. „Dostępna Szkoła”

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Anny Leśkiewicz w Łużnej
bierze udział
w przedsięwzięciu pn. „Dostępne Szkoły w Gminie Łużna”
w ramach projektu „Dostępna szkoła”.

Projekt „Dostępna Szkoła” realizowany jest przez Fundację Fundusz Współpracy i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, jako pilotaż działania „Szkoła bez barier” – program Dostępność Plus.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy o powierzenie grantu 127/2022/BZP/DS z dnia 13 kwietnia 2022 r. na podstawie projektu “Dostępna Szkoła” w ramach IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, Konkurs nr POWR.04.01.00 IZ.00 00 021/18

Jego celem jest opracowanie i upowszechnienie uniwersalnego modelu określającego standardy dostępności szkoły. Dzięki wsparciu jakie otrzymaliśmy, dokonywane będą inwestycje i zakupy, które zapewnią poprawę dostępności architektonicznej budynków. Realizacja projektu pozwoli na wyposażenie szkół m. in. w pomoce dydaktyczne. Szkoły otrzymają również środki na działania podnoszące świadomość oraz kompetencje nauczycieli i specjalistów czy zatrudnienia nowych nauczycieli.