Deklaracja dostępności

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Łużnej
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: zs.luzna.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2022-09-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-09-02.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Niedostępne elementy i treści

 • W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych. Wszystkie nowe filmy dodawane na naszej stronie mają już takie napisy. Do filmów sprzed 23 września 2020 r. planujemy dodać napisy do końca 2022 r.
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
 • „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-09-01
Oświadczenie zaktualizowano dnia: 2024-03-27
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest
Moniki Skrobot – Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1,
zspluzna1@luzna.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 664 754 053 / (18) 354 33 90.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Lider ds. dostępności w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Łużnej:
Angelika Rząca,
dostepnasp1@luzna.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (18) 354 33 90.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
Tadeusz Przepióra,
zsluzna@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (18) 354 33 90.

Opis procedury zgłaszania wniosków i skarg związanych z dostępnością.
W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością
Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.
Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.
Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.
Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Łużnej, 33-322 Łużna 723
Do budynku prowadzą 3 wejścia od drogi głównej – A, od sali gimnastycznej – B oraz przedszkola i Żłobka – C. Wejście A oraz B jest dostosowane dla OzN. Dla osób z zewnątrz przeznaczone jest wejście A.
Wejście A (główne):

 • wyznaczone i oznakowane poziomo i pionowo miejsce parkingowe dla OzN,
 • oznakowanie kierunkowe drzwi wejściowych (tabliczka) oraz oznakowanie kontrastowe wiatrołapu przy wejściu do budynku w stosunku do koloru elewacji ścian zewnętrznych,
 • przy drzwiach wejściowych po lewej stronie na wysokości 110 cm od podłoża znajduje się dzwonek, którym można wezwać pomoc z sekretariatu,
 • droga z parkingu do wejścia budynku jest oświetlona z wyłącznikiem zmierzchowym i czujnikiem ruchu,
 • drzwi wejściowe z uchwytami dla OzN, posiadają pasy w dwóch poziomach w kolorze kontrastowym,
 • przed wejściem do holu głównego znajdują się wycieraczki równe z podłożem,
 • przy wejściu do holu głównego po prawej stronie jest wyznaczone miejsce na wózki inwalidzkie i inny sprzęt,

Przez wejście główne A osoba OzN może dotrzeć do: szatni, stołówki, biblioteki.
Wejście B (od sali gimnastycznej):

 • wyznaczone i oznakowane poziomo i pionowo miejsce parkingowe dla OzN,
 • oznakowanie kierunkowe do drzwi wejściowych,
 • drzwi wejściowe posiadają pasy w dwóch poziomach w kolorze kontrastowym,
 • wejście prowadzi bezpośrednio na parter budynku gdzie znajduje się punkt informacyjny – sekretariat,

Wejście C (od Przedszkola i Żłobka):

 • do wejścia prowadzą schody,
 • nie jest dostosowane do OzN.

W budynku nie ma windy.
Do korytarza na parter, piętro I i II prowadzą schody, które można pokonać za pomocą schodołazu.
Klatka schodowa prowadząca na parter posiada oznakowanie krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia w kolorze kontrastowym.
Ściany na korytarzu na parterze są oznakowane w kolorze kontrastowym do posadzki poprzez dwa pasy poziome.
Toaleta dla OzN znajduje się na parterze w części D pomiędzy pokojem nauczycielski a salą gimnastyczną.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku jest pętla indukcyjna.
Wszystkie drzwi w budynku zespołu w przyziemiu oraz na parterze są oznakowane czcionką dostępną w kolorze kontrastowym do drzwi oraz alfabetem Braille’a.
Parter zespołu jest dostosowany do obsługi petentów, rodziców, jak i uczniów niepełnosprawnych, w tym jest dostęp do: sekretariatu, gabinetu dyrektora, wicedyrektora, pedagoga, psychologa, profilaktycznego, sal lekcyjnych, świetlicy, sal przedszkolnych oraz żłobka.

Skip to content